EU sredstva: priložnost za Mežiško dolino

Razmeroma nizek BDP, neambiciozen turistični razvoj, odseljevanje, splošno nezadovoljstvo in visoka stopnja brezposelnosti nekaterih skupin, zlasti mladih in žensk, ovirajo razvojni potencial Koroške.

Koliko denarja je za Slovenijo v EU?

Evropska unija je za obvladovanje epidemije Covid 19 zasnovala Sklad za okrevanje in odpornost. Po cenah iz leta 2020 je za Slovenijo iz tega sklada na voljo 1.8 milijarde evrov.

Poleg tega sklada Slovenija v obdobju 2021-2027 črpa še naslednje (vsi podatki v cenah 2020):

Sklad za okrevanje in odpornostMio EUR
Mehanizem za okrevanje in odpornost1800
Razvoj podeželja68
Sklad za pravični prehod130
Rreact EU267
Skupaj 2265
Večletni finančni okvir
Evropski socialni sklad Plus706
Kohezijski sklad718
Evropski sklad za regionalni razvoj1537
Sklad za pravični prehod258
Skupaj3219

Črpanje EU skladov – priložnost za Koroško

Koroška mora svoje interese zastopati v Sloveniji, torej v državnem zboru in v vladi. Tukaj vidim priložnost za boljšo povezavo vseh nivojev oblasti, občinske in državne, prek sodelovanja med občinami (ki se sestajajo v regijskem svetu), poslanko v DZ ter Korošci ali drugimi uradniki na ključnih položajih v javni upravi. Pomembno je tudi imeti kontakte v evropski javni upravi, saj moramo delovati tudi čezmejno in na regionalni ravni imeti dovolj informacij o možnostih za razvoj, ki so neodvisne od nacionalnih mej in financiranja. To dobro vemo zlasti Korošci.

Projekti za Koroško

Krajinsko podobo Koroške ustvarjajo gozdnato hribovje in gosta rečna mreža. Gozd je na Koroškem najpomembnejši krajinski element, saj zajema 68% površine, kar je nad slovenskim povprečjem. Regija ima zaradi razgibanega reliefa gosto rečno mrežo. (Vir: Regionalni razvojni program za Koroško regijo 2014-2020)

Dobro bi bilo prednost dati projektom na področju gozdov in voda, poleg infrastrukture v najširšem smislu, vključno s turizmom in trajnostnim razvojem.

Dobro bi bilo povezati vse občine in javnost ter opredeliti strategijo razvoja Mežiške doline.

Nekaj projektov, ki bi se lahko financirali iz EU skladov:

  • tretja razvojna os in obnova/izgradnja lokalnih /gozdnih cest, vključno s kolesarsko mrežo
  • načrt razvoja turizma, ki bi povezal ponudnike nočitev, lokalne prehrane in turističnih znamenitosti  ter gospodarstva in kulture (blagovna znamka »Mežiška dolina«)
  • mreža dostopnega zdravstva, vključno z e-zdravstvom
  • mreža oskrbe starejših in ranljivih, vključno z gradnjo in vsebinami namestitev
  • podpora reševanju stanovanjskega problema mladih ter lažja prva zaposlitev mladih
  • povezava gospodarstva z izobraževanjem, raziskovalni center Koroške, novi učni programi
  • spodbujanje digitalnih proizvodnih procesov v podjetjih, da bi zvišali dodano vrednost na zaposlenega
  • spodbujanje digitalne pismenosti na vseh ravneh, s poudarkom na ogroženih prebivalcih
  • podpora lokalnim kmetijam in samooskrbi regije z lokalno predelano hrano
  • podpora podjetništvu, tudi med mladimi

To so konkretni načrti za oživitev Mežiške doline.

Morda vam bo všeč tudi