Zeleno okolje Koroške moramo zaščititi

Koroška narava je biser, ki ga moramo zavarovati in dodatno promovirati, tudi prek razpisov na področju trajnostnega turizma. V Evropski uniji imamo ene od najbolj strogih okoljskih standardov. EU in vlade držav so določile jasne cilje evropske okoljske politike do leta 2020 in oblikovale vizijo do leta 2050.

Voda in gozd med največjimi bogastvi Koroške

EU je sprejela strategijo zmanjševanja uporabe plastike ter zaščitila pitno vodo s posebno direktivo. Kakovost vode v EU je že zdaj odlična, saj je leta 2016 več kot 98,5 % testiranih vzorcev pitne vode, med letoma 2011 in 2013, izpolnjevalo standarde EU. Večina ljudi v EU ima dober dostop do kakovostne pitne vode.

Slovenija je ena najbolj gozdnatih in zelenih dežel EU in skupaj si prizadevajmo, da jo tako ohranimo. Naravne ujme so povzročile škodo v gozdovih. V preteklih letih so bili gozdovi v Sloveniji in na Koroškem še posebej izpostavljeni naravnim ujmam: žledolom leta 2014, vetroloma 2017 in 2018 ter namnožitev podlubnikov, ki je sledila tem naravnim pojavom.           

Manj odpadkov in učinkovito ločevanje

Koroški center za ločevanje odpadkov Kocerod

Varovanje podnebja je zgodovinska naloga za sedanjost in prihodnost. Podnebne spremembe povzročajo ekološke, socialne in gospodarske posledice. Vsi smo odgovorni za dolgoročne učinke svojih dejanj in stališč, ki vplivajo na naše okolje in prihodnje rodove. Spodbujam okolju prijazno proizvodnjo in zeleni razvoj z uporabo sodobnih tehnologij. Nujno je urediti področje vseh kategorij odpadkov. Obenem se zavzemam za zmanjševanje odpadkov na izvoru, za njihovo vnovično uporabo, termično izrabo in neškodljivo odlaganje. Cilj je učinkovito krožno gospodarstvo.

EU sredstva za okolje tudi kot pomoč turizmu

Opozarjam tudi na pomen uspešnega črpanja EU sredstev za okolje. S povezovalnim delovanjem v regiji in koriščenjem potenciala EU lahko še spodbudimo razvoj trajnostnega turizma in ustvarimo delovna mesta z visoko dodano vrednostjo.

Trenutno aktualen je razpis za razvoj trajnostnih turističnih produktov:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-vlaganja-v-kakovostno-in-trajnostno-preoblikovanje-slovenskega-turizma-za-krepitev-njegove-odpornosti/

K prijavi spodbujam tudi Občino Ravne in se bom naslednji teden na to temo sestala s Komisijo za turizem.

Morda vam bo všeč tudi